Leveringsvoorwaarden

Download het PDF bestand

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder werk dat Bersselaar Groen aanneemt en op alle overeenkomsten die tussen Bersselaar Groen en de klant worden gesloten.

De ondernemer

Hoveniersbedrijf Bersselaar Groen is actief in de navolgende werkzaamheden:

 1. Het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden voor cliënten ten behoeve van de aanleg en/of het onderhoud van tuinen en overige groene ruimten, zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door deze voorwaarden worden beheerst.
 2. Het maken van ontwerpen, het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

De materialen

 1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
 2. Zand, grond, teelaarde en compost.
 3. Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

De klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, het geven van adviezen etc. en/of het leveren van materialen.

Overeenkomst

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, stelt Bersselaar Groen zich op de hoogte van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie. De klant heeft de plicht Bersselaar Groen alle van belang zijnde informatie volledig en naar waarheid te verstrekken.
 2. Een uitgebrachte offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 3. De aanneemovereenkomst voor het werk komt tot stand door een schriftelijke of digitale goedkeuring van de offerte van Bersselaar Groen door de klant.
 4. Na wijzigingen in de offerte wordt een nieuwe offerte uitgebracht en wordt voor de aangepaste offerte een hernieuwde goedkeuring gegeven.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen cq. verschrijvingen die blijken voor te komen in folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen of andere gegevens binden Bersselaar Groen niet.
 6. Bij een offertebedrag tussen € 2.500,= en € 5.000,= btw gelden als betalingstermijnen: 50% bij aanvang van het werk en 50% bij oplevering dan wel binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 7. Bij een offertebedrag groter dan € 5.000,= incl. btw gelden als betalingstermijnen: 25% bij het akkoord geven op de offerte, 50% bij de start van de werkzaamheden en 25% bij de oplevering van de werkzaamheden. Het laatste bedrag te betalen binnen de hiervoor geldende betalingstermijn van 14 dagen.
 8. Bij niet-tijdige betaling (dan wel faillissement of surseance van betaling) heeft Bersselaar Groen het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

Uitvoering werkzaamheden

 1. Bersselaar Groen is verplicht om zich voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden te laten informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De klant is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Bersselaar Groen te verstrekken.
 2. Indien kabels en/of leidingen, alhoewel aangegeven door de klant, minder dan 50 centimeter onder het maaiveld liggen, beschadigd raken tijdens werkzaamheden van Bersselaar Groen, is Bersselaar Groen daarvoor niet aansprakelijk, tenzij deze duidelijk vooraf op tekening zijn aangegeven. Bersselaar Groen tracht vanzelfsprekend alle graafwerkzaamheden zonder enige beschadiging uit te voeren en de ontstane schade in overleg met de klant te repareren.
 3. Bersselaar Groen gaat ervan uit dat het werkterrein vrij is van obstakels, een schone/ puinvrije ondergrond, zoals opgenomen in de offerte cq. door de klant is toegelicht. De werkzaamheden moeten in een logische volgorde kunnen worden uitgevoerd. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldaan blijkt te hebben brengt Bersselaar Groen de daaruit voortvloeiende kosten in rekening.
 4. De erfafscheiding wordt door de klant zichtbaar aangeduid en als leidend voor de werkzaamheden aangenomen, waar mogelijk door middel van verankering.
 5. Aan-en afvoer van materiaal naar het werkterrein dient met een vrachtauto plaats te kunnen vinden met een maximale loopafstand van 25 meter.
 6. Indien de weersomstandigheden dermate slecht zijn en van invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden, wordt overlegd om deze uit te stellen. Het uitstel van de werkzaamheden leidt niet tot enige aanvullende plicht van Bersselaar Groen.
 7. Wanneer er na overleg met de klant extra werkzaamheden worden uitgevoerd, worden deze op basis van nacalculatie voor de gewerkte uren door Bersselaar Groen in rekening gebracht op basis van het geldende uurtarief.
 8. Indien als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden (onvoorziene) herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd worden deze kosten afzonderlijk doorberekend en deze werkzaamheden in overleg met de klant uitgevoerd.
 9. Bersselaar Groen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke voortvloeit uit het vroegtijdig in gebruik nemen van het nog niet opgeleverde werk. Ditzelfde geldt voor schade welke te wijten is aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk optreden van de klant.
 10. Bersselaar Groen is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouwen of inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van personeelsleden of eventuele onderaannemers.
 11. Bersselaar Groen is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Indien medewerkers van Bersselaar Groen schade veroorzaken aan eigendommen van de klant of derden wordt de bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering van Bersselaar Groen ingeschakeld en bepaalt deze welke schade vergoed wordt.

Oplevering

 1. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond wordt de tuin samen met de klant opgeleverd en geeft deze zijn schriftelijk akkoord en worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.
 2. Bersselaar Groen staat niet in voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 3. Gebreken die geconstateerd worden dienen binnen 10 dagen na de oplevering gemeld te worden. De klant behoudt het recht op de overige garantiebepalingen.

Eigendom

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Bersselaar Groen, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering daarvan aan de klant het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de kant binnen twee werkdagen na aflevering hiervan melding te maken bij Bersselaar Groen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de zaken te accepteren. Op de klant rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Bersselaar Groen worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bersselaar Groen niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Indien bij het intreden van de overmacht Bersselaar Groen al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd de reeds geleverde materialen of het uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren. De klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Indien naar het oordeel van Bersselaar Groen de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de klant recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten, zolang die omstandigheden voortduren.

Bijzondere voorwaarden bij het plaatsen van schuttingen, aanleggen van kunstgras, het leggen van graszoden en bestratingen, het leveren van beplanting

 1. Voor alle uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantie van 1 jaar met uitzondering van de genoemde levende materialen.
 2. Op beplanting en graszoden wordt 3 maanden garantie gegeven na het moment van aanplant of aanleg, op voorwaarde dat aantoonbaar een goede verzorging heeft plaatsgevonden door de klant.
 3. In gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht, zal de uitval van levende materialen tot maximaal 50% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 50% van de beplantingskosten. Na het aanplanten van mediterrane beplanting wordt geen garantie gegeven m.b.t. optredende vorstschade.
 4. Op de kunstgrasmaterialen wordt een garantie van 5 jaar gegeven onder voorwaarde van normaal gebruik en onderhoud.
 5. Bij reparatie van schade aan schuttingen als gevolg van storm geldt als voorwaarde dat een beroep gedaan wordt op de stormschadeverzekering. Wanneer geen stormschadeverzekering is afgesloten terwijl de schade wel vergoed zou worden door een afgesloten stormschadeverzekering vergoedt Bersselaar Groen de schade niet.
 6. Garantie op bestratingen: 1 jaar mits er sprake is van normaal gebruik. Bersselaar Groen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van grond, bodem of teelaarde
 7. Verzakkingen i.v.m. de natuurlijke bodemgesteldheid geven geen aanspraak op de garantiebepalingen, ditzelfde geldt voor natuurlijke uitwerking bij krimpen en uitzetten.
 8. Oneigenlijk gebruik, schade door wateroverlast of verbranding geven geen recht op toepassing van de garantiebepalingen.
 9. Bij het leggen van graszoden geldt een juiste toepassing van de onderhoudsbrochure die bij oplevering aan de klant wordt verstrekt als voorwaarde voor vergoeding van de ontstane schade. (De ervaring heeft Bersselaar Groen geleerd dat bij een juiste toepassing van de handleiding er geen schade in verband met bijvoorbeeld zomerse hitte op hoeft te treden.)